اعضای هیئت تحریریه

تعداد بازدید:۱۷۲
دکتر علی اکبر تجلی مدیر مسول
دکتر فرهنگ مراقبی سردبیر
  دکتر محمد هادی فرزانه مدیر داخلی
 دکتتر محمد متینی زاده
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶