شماره 50 بهار 96
آرشیو
شماره 40 پاییز 93
شماره 39تابستان 93
شماره 38 بهار 93
شماره 37 زمستان 92
شماره 36 -1 ویژه نامه آذر 92
شماره 36 مهر92
شماره 35-1 ویژه نامه شهریور 92
شماره 35 تیر 92
شماره 34-1 وِیژهنامه خرداد 92
شماره 34 فروردین 92

پیوند ها
شماره 40 پاییز 93
عنوان نشریه : شماره 40 پاییز 93
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : مهر ۱۳۹۳
شماره 39تابستان 93
عنوان نشریه : شماره 39تابستان 93
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
مدير مسئول : علی اکبر تجلی
سر دبير : فرهنگ مراقبی
قائم مقام مدير مسئول : محمدهادی فرزانه
تاريخ انتشار : تير ۱۳۹۳
شماره 38 بهار 93
عنوان نشریه : شماره 38 بهار 93
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی
سر دبير : دکتر فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳
شماره 37 زمستان 92
عنوان نشریه : شماره 37 زمستان 92
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲
شماره 36 -1 ویژه نامه آذر 92
عنوان نشریه : شماره 36 -1 ویژه نامه آذر 92
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : آذر ۱۳۹۲
شماره 36 مهر92
عنوان نشریه : شماره 36 مهر92
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : مهر ۱۳۹۲
شماره 35-1 ویژه نامه  شهریور 92
عنوان نشریه : شماره 35-1 ویژه نامه شهریور 92
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : شهريور ۱۳۹۲
شماره 35 تیر 92
عنوان نشریه : شماره 35 تیر 92
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : تير ۱۳۹۲
شماره 34-1 وِیژهنامه  خرداد 92
عنوان نشریه : شماره 34-1 وِیژهنامه خرداد 92
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲
شماره 34 فروردین 92
عنوان نشریه : شماره 34 فروردین 92
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير : فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار : فروردين ۱۳۹۲